ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ & ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360143
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ & ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 390.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 314.516,13€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά).

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά τα παρακάτω: η κατασκευή νέων τάφων, τοίχων περίφραξης, οστεοφυλακίων και εξωραϊσμός των κοιμητηρίων.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
CPVs έργου: 45112714-3 «Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία»
45215400-1 «Νεκροταφείο»
45236300-3 «Χωματουργικές εργασίες νεκροταφείων»
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195182 και η σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.e-naxos.eu ).
7. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (6.290,32ευρώ) ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.
Απόφαση με αρ. πρωτ. 24277/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011906108 / ΑΔΑ: Ψ6ΟΞΩΚΗ – 2ΥΟ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 390.000,00€ για το έτος 2023 και για την έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του ΚΑ 45-7326.014 και με αρ. Α – 2351 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Οικοδομικά.
Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον:
Για την κατηγορία Οικοδομικά έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη από δύο (2) τεχνικούς ο ένας εκ των δύο με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη και ο άλλος με ελάχιστη εμπειρία τρία (3) έτη.
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360153, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου egiakoumi@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιακουμή Ειρήνη.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.