ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή, ανοικτό, με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανά κατηγορία – ομάδα δαπάνης για την εργασία: “ Επισκευή & Συντήρηση και μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τα έτη 2021-2024’’, που αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται, με αντικείμενο εργασιών την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 1.800.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά τα έτη 2022-2024.

 

 

Α/Α

 

 

ΚΑΕ

ΕΤΟΣ

2022

ΕΤΟΣ

2023

ΕΤΟΣ

2024

1 10-6263.006 3.900,00 3.900,00 3.900,00
2 15-6263.006 5.400,00 5.400,00 5.400,00
3 20-6263.006 298.200,00 298.200,00 298.200,00
4 20-6264.006 6.600,00 6.600,00 6.600,00
5 20-6264.009 1.400,00 1.400,00 1.400,00
6 25-6263.006 134.100,00 134.100,00 134.100,00
7 25-6264.006 16.700,00 16.700,00 16.700,00
8 25-6264.007 4.700,00 4.700,00 4.700,00
9 30-6263.006 11.700,00 11.700,00 11.700,00
10 30-6264.006 103.000,00 103.000,00 103.000,00
11 35-6263.006 6.200,00 6.200,00 6.200,00
12 35-6264.008 2.400,00 2.400,00 2.400,00
13 40-6263.006 2.700,00 2.700,00 2.700,00
14 50-6263.006 3.000,00 3.000,00 3.000,00
15 ΣΥΝΟΛΟ  € 600.000,00 600.000,00 600.000,00
                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.800.000,00

Κωδικός CPV: 50110000 – 9

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 108875 ως εξής:
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 06-05-2021, ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19-05-2021, ώρα 15 :00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών :την 25-05- 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό ένα (1%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, της κάθε κατηγορίας – ομάδας εργασιών επισκευής και συντήρησης, για την οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων ή επί της συνολικής συμβατικής δαπάνης, εφόσον υπάρχει συνολική συμμετοχή και θ’ απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προσφορά παραμένει σταθερή, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους σύμβαση, με το Δήμο, για την κατηγορία – ομάδα εργασιών επισκευής και συντήρησης στην οποία αναδείχθηκε από το διαγωνισμό. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, από την υπογραφή της.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 28-04-2021.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο/ους.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ν. Βερνίκου, τηλ.: 2285360128).

 

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

 

Σχόλια are closed.