ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Διακήρυξης  23224/17-12-2019 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος,   17-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αρ. πρωτ.:  23225
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, 84300
ΤΗΛ.: 22853.60100
FAX : 22850.23570
Ηλ. Ταχ.: naxos@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αριθμ. Διακήρυξης  23224/17-12-2019 )

Τίτλος Προμήθειας : «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του ποσίμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»,

Κωδικός ΟΠΣ 5001703 πράξης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας : «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του ποσίμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού : €1.488.000,00 με Φ.Π.Α. 24%

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα :

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και της ιστοσελίδας του Δήμου www.e-naxos.eu. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Νεκταρία Βερνίκου, τηλ.: 22853.60128 και κ. Μιχαήλ Τριαντάφυλλος, τηλ. 22853.60126).

 1. Κωδικός CPV : 32441100-7,
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL 422
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 4. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
 5. Χρόνος παράδοσης υλικών : 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και διαθέτουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται λεπτομερώς στην Διακήρυξη.

Εγγυήσεις συμμετοχής : Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού τουλάχιστον € 24.000,00.

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα : Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνον το σύνολο της προμήθειας.
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ. 83175), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 . Τα προβλεπόμενα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 20/12/2019, ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/01/2020, ώρα 23:59 μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» Παρασκευή 07/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών : Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. ΣΑ Ε2751 Κωδ. Εναρίθμου : 2018ΣΕ27510034. Σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με Κ.Α.: 63-7341.005
 4. Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ταχ. δ/νση Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα,

τηλ. +30.2132141216, e-mail : aepp@aepp-procurement.gr

δ/νση διαδικτύου (URL) http: //www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016 και το Π.Δ. υπ’ αρ. 39/2017 περί «Κανονισμού εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ.

 1. Δημοσιεύσεις : Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/12 /2019 στην υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΑΝΟΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Σχόλια are closed.