ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Νάξος ,28 Αυγούστου 2018
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 13718

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΝΑΞΟΥ

Ο Δήμαρχος ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρω-σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Ε. Νάξου », προϋπολογισμού 39.928,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ.Κωδ.:84300
Τηλ.: 2285360153
fax: 2285023570
E-mail: gman@naxos.gov.gr
Ιστοσελίδα:www.e-naxos.eu

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν τη συντήρηση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας σε οικισμούς των Δημοτικών και τοπικών κοι-νοτήτων της Δ.Ε. Νάξου για τη βελτίωση της βατότητας και της προσβασιμότητας τους και θα εκτελεστούν με κατάλληλα κατά περίπτωση συνήθη χωματουργικά μηχανήματα ( JCB, & Φορτηγό διαξονικό μεσαίου τύπου κλπ).
3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως μέχρι τις 07/09/2018 Επιπλέον είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα ως άνω τεύχη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή διαγωνισμοί Η διακήρυξη του έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Διαγωνισμών Υπηρεσιών κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4269 τ.Β’ 2016).
4. Παραλαβή Προσφορών : Επιβάλλεται αριθμός πρωτοκόλλου από την αντίστοιχη Υπη-ρεσία του Δήμου στο φάκελο της προσφοράς Υποβολή με φυσική παρουσία: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 13/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα η 09.30 π.μ., μισή ώρα πριν την έναρξη αποσφράγισης. Αποστολή προσφοράς μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών: οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Τετάρτη 12/09/2018 και την ώρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου, (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Τ.Κ .84300 – Χώρα Νάξου). Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/09/2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00π.μ., στο Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης άρθρο 125, του Ν.4412/16.
6. Δεν απαιτείται εννύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνι-σμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Σ.Α.Τ.Α.), έτους 2018 σε βάρος του Κ.Α.30-6262.006(αρ. απόφασης 168 Ο.Ε. /14-08-2018 (ΑΔΑ:6ΟΒ5ΩΚΗ-2ΩΩ), με αρ. Α.Α.Υ.: Α-1226 (ΑΔΑ:ΩΘΚΡΩΚΗ-ΙΘΥ).

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών.

9. Δικαιούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσι-κά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται και εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ιδιόκτητο ή μισθωμένο και που εί-ναι εγκατεστημένες σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθε-ση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγρά-φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δια-δικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συ-μπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διά-στημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-σφορών.
11. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου. Οι Προθεσμίες άσκησης ενστάσεων αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού .
12. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360100, FAX επικοινωνίας 2285023570, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.e-naxos.eu.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νά-ξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

Σχόλια are closed.