Προκύρηξη για Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
Τηλ.: 2285360118-152
Fax : 2285023570
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

Νάξος, 16/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 18120

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου& Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»CPV έργου:45236110-4, με συνολικό προϋπολογισμό 119.500,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Το παρόν έργο θα συντελέσει, κατά κύριο λόγο, στη δημιουργία ασφαλών χώρων άθλησης εντός των αύλειων χωρών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώ παράλληλα θα εξαλείψει φαινόμενα υγρασίας που παρουσιάζονται σε δύο δημοτικά Σχολεία (Φιλωτίου και Δαμαριώνα).

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε μήνες (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
CPV έργου: 45236110-4 «Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού»

6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.)στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 01/10/18).

7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η01/11/2019, ημέραΠαρασκευή και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10.00π.μ..Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 05/11/2019 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10:00πμ, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καιτο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.819,00ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ.

10.Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 μέσω του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019 πολυετής δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 61-7331.7001 (αρ. απόφασης Ο.Ε. 175/2019 (ΑΔΑ:Ψ0Β6ΩΚΗ-4ΗΙ), με αρ. Α.Α.Υ.: Α-1272 (ΑΔΑ: 9ΡΓΘΩΚΗ-4Α9 και ΑΔΑΜ: 18REQ005695286).
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολήςστον Ανάδοχο.

11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορίαέργωνΟικοδομικά.

13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίεςάσκησηςπροσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.

15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360152- 118, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου egiakoumi@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνίαΓιακουμή Ειρήνη- Ραβιόλου Ανδριανή.

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟικονομικήΕπιτροπή Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα αρχεία

Comments are closed.