Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360143
Δ/νση Διαδικτύου: https://e-naxos.eu/

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» CPV έργου: 45213150-9, με συνολικό προϋπολογισμό 140.000,01€ (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 91.466,14€ και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 21.437,09€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά).

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά τα παρακάτω: ο εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ με τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
CPV έργου: 45213150-9 «Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων»
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195183 και η σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.e-naxos.eu).
7. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.258,06 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό16780.
Κωδ.έργου:2022ΤΑ06300031 και Κωδ.ΟΠΣ ΤΑ 5190859.
Απόφαση με αρ. πρωτ. 24276/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011906812 / ΑΔΑ: 6Ξ8ΦΩΚΗ – ΘΩΧ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 140.000,01€ για το έτος 2023 και για την έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του ΚΑ 69-7331.001 και με αρ. Α – 2350 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον:
Για την κατηγορία Η/Μ έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία 3 έτη.
Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία τρία (3) έτη.
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360143, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ekarama@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καραμανή Ευγενία.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.