Προμήθειας αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων για covid-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 22/09/2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 16692/2020
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη Safe Blood Bioanalytica SA
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προμήθειας αντιδραστηρίων
διενέργειας μοριακών εξετάσεων για covid-19»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς – επικαιροποιημένης πρότασης, εντός 8 ημερών από την αποστολή της παρούσης (άρθρο 320Α, του Ν. 4412/2016), στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή μέσω email, σχετικά με την προμήθεια 180 τεστ, με επιπλέον αποστολή 24 αντιδραστηρίων χωρίς χρέωση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, συνολικού κόστους 32.436,00€.

Το σύνολο των 204 αντιδραστηρίων των μοριακών εξετάσεων για covid-19 είναι συμβατά με το μηχάνημα PCR που ήδη έχει στη διάθεσή του το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου και κατασκεύασε η εταιρεία σας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και τα άρθρα 318, 328 του Προσαρτήματος Β. Η δαπάνη με CPV 75200000-8 [Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο] θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 00-6495.003

Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πριν την υπογραφή σύμβασης. Για τη σύναψη της τελευταίας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της αξίας σύμβασης άνευ ΦΠΑ, ήτοι 1.530€.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Τα όποια έξοδα αποστολής/μεταφοράς έως και το χώρο του Δημαρχείου βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό) σε ισχύ
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα που θα κατατεθεί (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.