Προμήθειας γάλακτος δικαιούμενων υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων – Α Εξάμηνο 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της Προμήθειας γάλακτος δικαιούμενων υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων – Α Εξάμηνο 2022»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της Προμήθειας γάλακτος δικαιούμενων υπαλλήλων
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων – Α Εξάμηνο 2022, εντός 5 εργάσιμων ημερών (17/12/2021) από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 33.716,49 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των ΚΑ ανά υπηρεσία έτους 2022, ως ακολούθως:

Υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – Κ.Α. 20-6063.002 16.828,86
Υπηρεσία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛ Κ.Α. 15-6063.002 5.347,16
Υπηρεσία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Κ.Α. 10-6063.002 458,33
Υπηρεσία ΥΔΡΕΥΣΗΣ—ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – Κ.Α. 25-6063.002 5.417,67
Υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΗΣ – Κ.Α. 30-6063.002 3.196,54
Υπηρεσία ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Κ.Α. 35-6063.002 1.551,26
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Κ.Α. 50-6063.002 916,67

Και συγκεντρωτικά:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ / τμχ  

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1 Γάλα φρέσκο, πλήρες, παστεριωμένο & ομογενοποιημένο  α εξάμηνο 2022 28.690 1,04 29.837,60
ΦΠΑ 13% 3.878,89
ΤΕΛΙΚΟ 33.716,49

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, όχι είσπραξης)
3. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
4. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας γάλακτος δικαιούμενων υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων – Α Εξάμηνο 2022» από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ στην περίπτωση της ΑΕ
ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ
5. Μια πράξη/απόφαση της εταιρείας από όπου να αποδεικνύεται η ιδιότητα και το όνομα του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών ΔΣ
6. Αντίγραφα αστυνομικών δελτίων ταυτότητος του Δ/ντος Συμβούλων και των μελών ΔΣ (οι οποίοι θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα των υπεύθυνων δηλώσεων ή ποινικών μητρώων)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.