Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη) Παιδικών Σταθμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς: Κατσώνης Δημήτριος Ηλεκτρικά Είδη

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη) Παιδικών Σταθμών» για το έτος 2021

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη) Παιδικών Σταθμών», εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 499,72 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-7135.021 έτους 2021, ως ακολούθως:

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Βραστήρας νερού 2 λίτρων 1 30,00 30,00
2 Κατσαρόλα ανοξείδωτη με καπάκι διαστάσεων 32χ18h 1 110,00 110,00
3 Μαχαίρι σεφ 25 εκ από ατσάλι 1 43,00 43,00
4 Αντίσταση φούρνου 1 220,00 220,00
         
      σύνολο 403,00
      Φπα 24% 96,72
      τελικό 499,72

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη) Παιδικών Σταθμών» ή απόσπασμα ποινικών μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.