Προμήθειας υλικών στεγανοποίησης και λοιπών υλικών συντήρησης υδατοδεξαμενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                         Προς
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                              Νεκτάριο Κουτελιέρη
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την διεξαγωγή της «Προμήθειας υλικών στεγανοποίησης και λοιπών υλικών συντήρησης υδατοδεξαμενών», όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης και λοιπών υλικών συντήρησης υδατοδεξαμενών»

ΚΑ 25-6662.024 [Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης και λοιπών υλικών συντήρησης υδατοδεξαμενών]

CPV: 39812500-2 [Στεγανωτικά] & 39224200-0 [Βούρτσες]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή ποιότητα των ειδών.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου
6. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή για τη στεγανοποίηση υδατοδεξαμένων πόσιμου νερού και να φέρουν έγκυρα πιστοποιητικά καταλληλότητας που να το αποδεικνύουν, τα οποία και θα κατατεθούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού με την κατάθεση των οικονομικών προσφορών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.