Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020», ποσότητας 862,50m3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.892,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.