ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών              Νάξος, 06/12/2016  
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου , Τ.Κ. 84 300                                Αρ. Πρωτ.: 22619
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.756,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους ή στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ /νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                    Νάξος, 07/12/2016
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών            Αρ. Πρωτ.: 22749
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                 
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου , Τ.K.84300 
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
FAX: 22850-23570
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2016   Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), αντί της απλής υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη (άρθρο 4, Δικαιολογητικά), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147), όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Β' 3698/16.11.2016, με υποχρεωτική ισχύ από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής (πρβλ. παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα κάνει δεκτό όποιο από τα δύο παραπάνω δικαιολογητικά και αν προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
O Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.