ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 22760/2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011770677

 

Προς:

ACE HELLAS A.E.

ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια αδειών Λογισμικών εφαρμογών»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 30-7134.008, με ποσό ύψους 4.426,80€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή λογισμικών προγραμμάτων

 

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας
1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα και αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ και Διαστασιολόγηση Άδεια 1 2.980,00€
2 Τοίχοι αντιστήριξης Άδεια 1 590,00
         
      Σύνολο 3.570,00
      Φπα 24% 856,80
      Τελικό 4.426,80

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια αδειών Λογισμικών εφαρμογών» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Δήλωση: συμφωνία με τις περιγραφόμενες απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.