ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      Νάξος, 09 /10/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                           Αρ. Πρωτ.: 13780
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ  ΝΕΡΟΥ  OFSY 100 ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Πρόχειρο  διαγωνισμό για την Προμήθεια Αδρανών υλικών πλήρωσης στα φίλτρα ταχείας διύλισης νερού OFSY 100 ταχυδιυλιστηρίου  του   Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,  για το έτος 2013, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.872,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 24/10 /2013, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10 :00,π.μ κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας της προμήθειας   για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό, ήδη   ποσού 1.632,42 ευρώ  
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.α.α     
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.