ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                          Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                              Βασίλης Βαλληνδράς
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                   «Νaxos Tours»
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στον «Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (184,58 €) σε βάρος του Κ.Α. 00-6423 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020-21 (0,00 για το 2020 και 184,58 για το 2021).
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1975/30-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 31-12-2020 και ώρα 10:00.

Συνημμένα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Σταμάτης Βερύκοκκος

Σχόλια are closed.