Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 17810/2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011366874

 

 

Προς:

Γεώργιο Κολυμπάδη

Sports Solutions

Κατάστημα Αθλητικών Ειδών

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022»,

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η μεταφορά των ειδών βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 15-7135.022, με ποσό ύψους 3.964,03 €, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ

Χωρίς ΦΠΑ

1 Εστία ποδοσφαίρου μεταφερόμενη (5,00×2,00×1,00) 2  

904,00

 

1.808,00

2 Δίχτυ 2mm για mini εστία 3x2x1+1m 6 26,00 156,00
3 Δίχτυ 2mm για προπονητική εστία  5x2x1 + 1,5m 8 32,20 257,60
4 Δίχτυ 2mm για εστία κλασικού τύπου 7,5×2,5×1+2m 8 45,90 367,20
5 Κλιπ συγκράτησης διχτύων για εστίες αλουμινίου 500 1,00 500,00
6 Δίχτυ περίφραξης Γηπέδου – Μάτι 8,5 x 8,5cm 72 μ. 1,50 108,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.196,80
ΦΠΑ 24% 767,23
ΤΕΛΙΚΟ 3.964,03

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
  4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
  5. Δήλωση: α) διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, β) η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει τον ανάδοχο, γ) σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της Μελέτης

 

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.