ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΞΟΣ 16-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 23383
TMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360-153
ΦΑΧ:22850-23570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ(  (αλάτι για εκχιονισμό ) — ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Προς
Kάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ(  (αλάτι για εκχιονισμό )  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω  να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική  προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την   Δευτέρα 19- 12-2016  και ώρα 14:00μμ,        
–     Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των    713,00      € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα  Υλικά     αναγράφονται στο  πίνακα του προϋπολογισμού   & στον εντυπο προσφοράς    που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  του αλατιού για εκχιονισμό   του Δήμου, ορίζετε σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανάθεσης     .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία . 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                                             
O Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών  
Βερύκκοκος Σταμάτιος
ΠΕ1 Διοικητικός 

Σχόλια are closed.