Προμήθεια Αλατοδιανομέα – Πολιτική Προστασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νάξος, 20/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 16461

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος            

Ταχ. Κώδικας: 84300Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο: 2285360156                                                                                                   Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

FAX: 22850-23570

Email: xfra@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.00:

«Προμήθεια Αλατοδιανομέα – Πολιτική Προστασία»

ΚΑ: 70-7135.113

CPV: 34144420-8  [Μηχανήματα Διασκόρπισης Αλατιού]

 

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 70-7135.113. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.489,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύH προσφορά  και τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν  να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο  Email: xfra@naxos.gov.gr μέχρι την καταληκτική ώρα.

    Ο Δήμαρχος καα,
    Nικόλαος Σιδερής  Αντιδήμαρχος

Συνημμένα: Μελέτη

 

Σχόλια are closed.