ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος 17/09/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Αρ.πρωτ.: οικ.13204

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, τον Ν.3463/2006, τον Ν.2286/95, το π.δ 171/87  κλπ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη τιμή για την <Προμήθεια Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – παιδικών χαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων> ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.493,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Η Προμήθεια θα καλυφθεί από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2 Αναβάθμιση αστικών υποδομών», του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του ΥΠΕΚΑ. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 25/09/2012 ημέρα Tρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:00 μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους , εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς το ΦΠΑ) καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην  υπ αριθμό  744/2012 διακήρυξη Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
Για την παραλαβή της διακήρυξης, των Τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού, γενικής & ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121, 145&153 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ ή να τα εκτυπώνουν από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί» στον οποίο έχει δημοσιευτεί η εν λόγω προμήθεια.


Διακήρυξη

Τεύχη Δημοπράτησης

Ο  Δήμαρχος
καα

Τοτόμης Πρωτονοτάριος 
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.