ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος, 24/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρ.: 7936
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                            Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                  Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, 10.00 π.μ. ως ακολούθως:
«Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για α) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων β) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών γ) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες  δ) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, του προγράμματος « Βοήθεια Στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Νάξου & Δρυμαλίας και του γραφείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης – Νομικού Προσώπου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.799,71€ (συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ 6, 13, 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:
ποσού 798,56€ – Υλικά φαρμακείου Κ.Η.Φ.Η.
ποσού 134,53€  – Υλικά φαρμακείου Κ.Δ.Α.Π.
ποσού 134,53€ – Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Π.Η.
ποσού 134,53€ – Υλικά φαρμακείου Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.
ποσού 134,53€ – Υλικά φαρμακείου Γραφείου Διοίκησης
ποσού 2.136,14€ – Υλικά φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Νάξου
ποσού 326,89€ – Υλικά φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Δρυμαλίας
Η δαπάνη αφορά στις ανωτέρω Δομές, για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά για το σύνολό τους. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα είδη. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία: Πρωτογενές αίτημα, έγκριση με απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου όπου αναγράφονται αναλυτικά οι ανάγκες των δομών, Τιμολόγιο Προσφοράς, Υπεύθυνη Δήλωση. Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και για την μεταφορά τους στην αποθήκη του Νομικού Προσώπου με έξοδα/μέσα μεταφοράς του αναδόχου.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Ο Δήμαρχος
καα,
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.