Προμήθεια αναλώσιμων υλικών – οργάνων ελέγχου ποιότητας νερού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 01/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 10484/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                  Προς: HACH LANGE
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                          ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 12.00, για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών – οργάνων ελέγχου ποιότητας νερού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών – οργάνων ελέγχου ποιότητας νερού
στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Κ.Α. 25-6654.008 (Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για όργανα ελέγχου ποιότητας νερού)

CPV: 38432200-4 [Χρωματογράφοι] & 33696300-8 [Χημικά Αντιδραστήρια]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένο αρχείο.

Ο Δήμαρχος
καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.