ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αρ. πρωτ. 16240/15.09.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                    Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                  Μιχαήλ Γιώργο «Absolut Concept»
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την :
«Προμήθεια αναμνηστικών διπλωμάτων και τιμητικών πλακετών στα πλαίσια της Συνδιοργάνωσης του AFTER SUMMER MOTO HAPPENING με τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Νάξου ΛΕΜΟΝ που θα πραγματοποιηθεί στις 17.09.2021»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 496,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κ.Α. 15-6472.007 [Αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με αθλητικούς και λοιπούς φορείς]

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

CPV

     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:33*48,7εκ. ΧΑΡΤΙ :300gr velvet 22462000-6 1,00 100 100,00
2 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΞΗΣ ΧΡΥΣΟ DRAWING 39298700-4 30,00 10 300,00
ΣΥΝΟΛΟ 400,00
ΦΠΑ 24% 96,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 496,00

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά να κατατεθούν και οι ΚΑΔ της επιχείρησης.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή ποιότητα των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.