Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ειδών φιλοξενίας (κερασμάτων) στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών για το γραφείο Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ειδών φιλοξενίας (κερασμάτων) στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών για το γραφείο Δημάρχου» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (20.798,49 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6433 με το ποσό των 0,00 ευρώ για το έτος 2021 και με το ποσό των 20.798,49 ευρώ συμπερ/νου ΦΠΑ για το έτος 2022.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1880/29-12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα
β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 06-01-2022.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:
1. Τεχνική έκθεση
2. Υ.Δ.

 

Πίνακας αποδεκτών ανά είδος, όπως αναφέρονται στην μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας:
1 Άνθη Καρουάνα Αρετή-Παπαϊωάνου Μαρία Ο.Ε.,
2 Τιμητικές πλακέτες Μιχαήλ Γιώργος
3 Κεραμικά Χανιώτη Μαρία
4 Μαρμάρινα ειδώλια Νικόλαος Γ. Βερύκοκκος
5 Ξυλόγλυπτες εικόνες τοπικών αγίων Προμπονάς Εμμανουήλ
6 Αρτοσκευάσματα Λαγογιάννης Γεώργιος
7 Ξύλινα κουτιά δώρων Μιχαήλ Γιώργος
8 Γλυκά Μπαλής Θωμάς
9 Τοπικά προϊόντα Παντελιά Σοφία
10 Είδη σούπερ μάρκετ Κουτελιέρη Υιοί ΑΕ

 

 

Σχόλια are closed.