Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                      Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                   1. Μαριέττα Μαργαρίτου
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                       2. Παντελιάς Δημήτριος
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                                                                    3. Νικόλαος Βερύκοκκος
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου                                                                                            4. Ρηγιάννα Φραγκουλοπούλου
Τηλ.: 22853 60178                                                                                                   5. Βαλέττας Νεκτάριος
Fax: 22850 29249                                                                                                    6. Καρουάνας Χαράλαμπος
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών»,  σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Περιγραφή Στόχου.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (13.632,15 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6433  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1603/20-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για τον 1ο προσφέροντα που αφορά στην προμήθεια του 1ου είδους σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Φορολογική ενημερότητα, β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Για τους προσφέροντες 2 έως 6, που αφορούν στην προμήθεια  των ειδών 2 έως 6 αντιστοίχως, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης: Μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε κλειστό φάκελο ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 04-12-2020 και ώρα 13:00.

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Σταμάτης Βερύκοκκος

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Σχόλια are closed.