ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                            Παντελιά Σοφία
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                              Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών, εντός 5 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ και την αποστολή της.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 7.499,65 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 00-6433 έτους 2021, ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

Φπα 24%

 

Φπα 13%

 

ΤΕΛΙΚΟ

1  Τοπικά προϊόντα 4.716,50 613,15 5.329,65
2 Καλάθι Τμχ 250,00 7,00 1.750,00 420,00 2.170,00
  6466,50 420,00 613,15 7.499,65

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.