Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος: 19/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ                                                       Αριθ. Πρωτ. :28411

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη»

Ο Δήμαρχος Νάξου & ΜΚ, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.  380/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής)  , προϋπολογισμού  111.600,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την  Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 15:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με την 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β’) Απόφαση  του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» και το νόμο 4412/2016.

Cpv:34134200-7 ,Συστημικός αριθμός :51271

Η διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση στο δικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Nάξου & ΜΚ στη διεύθυνση e-naxos.eu.

Ο Δήμαρχος

Εμμ.Μαργαρίτης

Comments are closed.