Ο Δήμαρχος Νάξου & ΜΚ, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.  380/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής)  , προϋπολογισμού  111.600,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Συνημμένα Έγγραφα

 

Comments are closed.