Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«προμήθεια ανεμούριων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.934,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την 326/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7A9ΔΩΚΗ-ΒΙ8), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την  προμήθεια ανεμούριων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» , από σήμερα Πέμπτη19 Οκτωβρίου 2017 έως και Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ποινικό Μητρώο
Φορολογική Ενημερότητα
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Προμήθεια ανεμούριων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 1.934,40 €

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.