Προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς:

«Ι.Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές»

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της άμεσης προμήθειας αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19»

Σε συνέχεια της αρ. απ. 280/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΕΑΩΚΗ-Χ3Ψ) Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της άμεσης προμήθειας αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, που αφορά στην εν λόγω διαδικασία και παρατάθηκε έως και την 30/09/2021 (άρθρο 61ο του Ν. 4812/2021).

Η δαπάνη με ενδεικτικό προϋπολογισμό 11.088,00 € (τα είδη δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 00-6495.003 του έτους 2021, με την ακόλουθη περιγραφή και ποσότητες:

α/α Περιγραφή Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)/ΤΜΧ. ΠΟΣΟ (€)
1 Αντιδραστήρια διενέργειας μοριακής ανίχνευσης SARS-CoV-2
CPV: 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) τμχ. 288 38,50 11.088,00
Φ.Π.Α. (στα συγκεκριμένα είδη δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ από 23/12/2020) Φ.Π.Α. 0% 0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 11.088,00
Κατόπιν έγγραφης δέσμευσης της εταιρείας θα παραχωρηθεί 1 επιπλέον κιτ 24 εξετάσεων δωρεάν

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση δικαιολογητικών-οικονομικών προσφορών θα είναι εκείνη που έχει ήδη οριστεί από την απόφαση 442/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡΣΩΚΗ-8ΕΤ) της ΟΕ για «τις συμβάσεις διαφόρων ειδών και υλικών που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη κατηγορία», ήτοι:
Τακτικά Μέλη
1. Χατζηανδρέου Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Βιτζιλαίος Νικόλαος
3. Σκοριαδός Στυλιανός

Αναπληρωματικά
1. Πρωτονοταρίου Αικατερίνη (αναπληρώτρια προέδρου)
2. Φραγκάκος Κυριάκος
3. Τριανταφύλλου Νεκταρία

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας, θα κληθεί, κατόπιν υποδείξεων και προφορικών επικοινωνιών με το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου, ο οικονομικός φορέας «Ι.Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε./ Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές», λόγω της ανάγκης απόλυτης συμβατότητας των αντιδραστηρίων με τον υπάρχων εξοπλισμό του Νοσοκομείου, που αποκτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία, μέσω νομίμων διαδικασιών σε προγενέστερη σύμβαση του δήμου.

Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας νοείται η αποστολή της παρούσης στον επιλεγμένο οικονομικό φορέα. Δεν απαιτείται ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120, παρ. 3). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε πέντε (5) ημέρες, ήτοι την 2α Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 και ώρα 08.30 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται 3 ημέρες αργότερα.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Η διαδικασία αφορά στην άμεση προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών (ένας ανάδοχος).

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της προμήθειας, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
-Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
-Αντίγραφο ταυτότητας για το κάθε ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί
-Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): 1. Συμφωνίας με τους όρους και τις απαιτήσεις της Μελέτης, 2. Η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει των ανάδοχο
-ΚΑΔ (απαραίτητη συνάφεια με την ανάθεση)
-Φύλλο συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται στη σχετική Μελέτη)

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 4: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Εφόσον ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα, ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Άρθρο 6: Εγγυητικές
– Δεν απαιτούνται εγγυητικές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης λόγω του άμεσου χαρακτήρα που διέπει την προμήθεια και του ποσού ανάθεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.