ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΝΑΞΟΣ 16-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 23384
TMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360-153
ΦΑΧ:22850-23570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προς
Kάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω  να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική  προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την   Δευτέρα 19- 12-2016  και ώρα 15:00μμ,        
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των    1.704,38       € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα  Υλικά     αναγράφονται στο  πίνακα του προϋπολογισμού  και στο  έντυπο με τις τεχνικές προδιαγραφές & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό   που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  Των αντιδραστηρίων και των  αναλωσίμων των εργαστηρίου των Χημικών αναλύσεων  του Δήμου, θα αναφέρεται μέσα στο συμφωνητικό.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία . 
O Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών  
Βερύκκοκος Σταμάτιος
ΠΕ1 Διοικητικός 

Σχόλια are closed.