ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ-ΕΦΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τηλ. 2108010002
E-mail: info@idator.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Δρυμαλίας» σύμφωνα με την από 26/07/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 25-7135.091, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2021 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1200/29-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε κλειστό φάκελο, έως τις 12-08-2021 και ώρα 11:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Μανώλης Πολυκρέτης
Αντιδήμαρχος
Συνημμένα:
Μελέτη

Σχόλια are closed.