ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                           Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                        ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 19.964,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 25-7135.080, ως ακολούθως:

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης Τεμάχια Τιμή Μονάδας
1 Αντλιοστάσιο Παραλίας Αντλία λυμάτων Τεμάχιο 1 6.300,00
2 Αντλιοστάσιο Ζώρου Αντλία λυμάτων Τεμάχιο 1 9.800,00
Σύνολο 16.100,00
Φπα 24% 3.864,00
Γενικό Σύνολο 19.964,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διευθύνοντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της προμήθειας αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.