Προμήθεια αντλιών – κινητήρων Ύδατος ΔΕ Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 11/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                      Αριθμός Πρωτοκόλλου 20993/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

 

Προς: ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε

 

 

                                                                                 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ       

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ» από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  5.580,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. ΚΑΔ επιχείρησης

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Τεχνική μελέτη
  2. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Σχόλια are closed.