Προμήθεια Αντλιών-Κινητήρων ύδατος ΔΕ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                            Προς: κ. Στέφανο Λαμπαδάκη
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ » από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.320,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Τεχνική έκθεση

 

 

Σχόλια are closed.