ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος, 09 / 06/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αριθ. πρωτ.: 10696
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                
Ταχ. Δ/νση:  Χώρα Νάξου                                    Προς 
κάθε Ενδιαφερόμενο          
«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  AΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ     Του Δήμου  Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την< προμήθεια ασφαλτομίγματος για το κλείσιμο λακκουβών  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> έως την Τετάρτη 10 /06/2015   10 :00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.992,64   € μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Τα είδη  περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και στο έντυπο προσφορά που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης.
Ο ανάδοχος προμηθευτής που θα προκύψει με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό  5% επί του συμβατικού ποσού της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 26,παρ 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Η προθεσμία παράδοσης του ασφαλτομίγματος  θα γίνει   τμηματικά  από την υπογραφή της Σύμβασης στην  επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου 
Η δαπάνη μεταφοράς  του ασφαλτομίγματος στις αποθήκες του  Δήμου θα βαρύνει το ανάδοχο προμηθευτή.. 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος.

Σχόλια are closed.