Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 66.230,43 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Μελέτη αφορά σε ενιαία προσφορά ενός τμήματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.enaxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Έγγραφα

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     κ.α.α.

           o Αντιδήμαρχος

      Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Σχόλια are closed.