ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου έτους 2010, έως και την Τετάρτη 20/01/2010 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.140,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) εγγύηση συμμετοχής, ποσού 657,00 €.
β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360113), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu την τεχνική περιγραφή  της προμήθειας.

Διαβάστε τους όρους του Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος   κ.α.α. 
Τσαγκλής Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.