ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος,  16   /04  /2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ: 4633
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έτους 2013 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  19.682,77  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%. και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 24-04-2013, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς  το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού  902,88   €.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360153) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στην θεματική ενότητα « Διαγωνισμοί». 

Διακήρυξη
 Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές

Ο  Δήμαρχος
κ.α.α.
                  
Ανεβλαβής Αργύριος       

Σχόλια are closed.