ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος,  26/04/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ: οικ.5637
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2012 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  26.325,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%. και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη  08/05/2012, ημέρα  και ώρα 13:00 μ.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς  το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1.200,00 €.Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360100) και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί.

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο  Δήμαρχος
κ.α.α.

Λιανός Δημήτρης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.