ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 20775/09.11.2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                          Προς ;
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                Alfa-Sym Βιοτεχνία Σημαιών / Β.  Θεοδώρου & ΣΙΑ ΕΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών:

Προμήθεια για Σημαίες (CPV: 35821000-5), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Α/Α ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ εκ. (ύψος-πλάτος) ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 Σημαία Ελλάς 120 – 200 11 11,00 121,00
2 Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωση 120 – 200 7 11,00 77,00
3 Σημαία με Λογότυπο Δήμου 120 – 200 7 15,00 105,00
4 Σημαία Ελλάς 90-150 50 10,00 500,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ 803,00
Φ.Π.Α 24% 192,72
ΣΥΝΟΛΟ 995,72

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Comments are closed.