Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών έτους 2019 για τις ανάγκες του γραφείου Διοίκησης και των Δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Νάξος, 02-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 989
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                  Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 π.μ., για τη ακόλουθη δαπάνη «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών έτους 2019 για τις ανάγκες του γραφείου Διοίκησης και των Δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.656,43€,
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα είδη. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Συνημμένα:
1. Μελέτη – τεχνική περιγραφή «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών έτους 2019 για τις ανάγκες του γραφείου Διοίκησης και των Δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
2. Φόρμα υποβολής προσφοράς

Σχόλια are closed.