ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου του Δήμου Νάξου για το 2010, έως και την Τετάρτη   03/02/2010 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.  
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου (Τηλ:2285360114) και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου: www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   κ.α.α. 
BΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.