Προμήθεια διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 2ου Camp καλαθοσφαίρισης μικρών αθλητών «Γ. Συμεώνογλου»

08/07/2020
AΠ 11004/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

                                                                

Προς:

Absolut concept                                                  

Γεώργιος Μιχαήλ

Υπηρεσίες Πλήρους Διαφήμισης

Τηλ. 22850 26677

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαφημιστικού υλικού στο πλάισιο συνδιοργάνωσης του 2ου Camp καλαθοσφαίρισης μικρών αθλητών «Γ. Συμεώνογλου», ως εξής:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Τιμητικές πλακέτες, 23 χ 19, ξύλο και darwing, χαραγμένο με λέιζερ. 5 40,00 200,00
2 Διπλώματα συμμετοχής, έγχρωμο χαρτόνι,  Α4, τετραχρωμία ψηφιακή εκτύπωση, χαρτί 300gr velvet 50 1,00 50,00
3 Αφίσες, μεγέθους Α3, τετραχρωμία, ψηφιακή εκτύπωση, χαρτί 150gr velvet 50 0,60 30,00
4 Αναμνηστικά μπλουζάκια, 100% βαμβακερά, μέγεθος small, χρώμα λευκό Flex, στήθος-πλάτη 50 7,00 350,00
5 Μπάνερ, 4 Χ 1, ευρωπαϊκός μουσαμάς 480γρ., 4χρωμία 3 100,00 300,00
ΣΥΝΟΛΟ 930,00
ΦΠΑ 24% 223,20
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.153,20

 

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (1.153,20  €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15- 6472.0074 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1126/08-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι την Παρασκευή 10-06-2020 και ώρα 10:00.

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.