Προμήθεια ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων, στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων, στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 86.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ. 2285360128-132, CPV:  42914000-6 εξοπλισμός ανακύκλωσης   Πληροφορίες: Σταμάτιος Βερύκοκκος.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για κάθε τμήμα της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κατά τμήματα του κατωτέρω εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων :

Τμήμα 1: 100 οικιακοί ξηραντήρες

Τμήμα 2: 1 τεμαχιστής κλαδιών

Τμήμα 3: 1 πελετοποιητής

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Η διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Αύξων αριθμός Συστήματος : 69138

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 31 Δεκεμβρίου   2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  25 η  του μηνός Ιανουαρίου 2019  και ώρα 24:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο σύστημα στο διαγωνισμό για το τμήμα 1 σε χρηματικό ποσό ίσο με  1.000,00 ευρώ .

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ70-7135.201 του οικονομικού έτους 2018 του προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου  www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό  τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ: 18PROC004246706

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ καθώς και στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑ , επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων www.e-naxos.eu και στον Ελληνικό τύπο. .

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.