Προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                          ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                         1. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (κατάστημα Νάξου).
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                              2. ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΟΕ3
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                              3. Προμηθευτικός & Καταναλωτικός ΣΥΝ.Π.Ε. Καταναλωτών Κρήτης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                4. Υιοί Α. Κουτελιέρη Εμπ/κή-Βιοτ/κή-Τουρ/κή Α.Ε
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της προμήθειας ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Σε συνέχεια της αρ. απ. 354/2021 (ΑΔΑ: 96ΧΔΩΚΗ-ΘΙ6) Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της προμήθειας ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, που αφορά στην εν λόγω διαδικασία και παρατάθηκε έως και την 30/09/2021 (άρθρο 61ο του Ν. 4812/2021), που αφορά στην περίπτωση «κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή», και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και ποιότητα της παρούσης.
Κατά την οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) δεν απαιτείται η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό προϋπολογισμό 39.995,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 15-6473.002 του έτους 2021, με τα ακόλουθα είδη και ποσότητες:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500 ΓΡΜ 4000
2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΤΟ 500 ΓΡΜ 4000
3 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 ΓΡΜ 2000
4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ 2000
5 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡΜ 2000
6 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡΜ 2000
7 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 ΓΡΜ 2000
8 ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ 1000
9 ΖΑΧΑΡΗ 1000 ΓΡΜ 2000
10 ΜΕΛΙ 140 ΓΡΜ 2000
11 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8 ΡΟΛΩΝ 1000
12 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 40-45 ΜΕΖΟΥΡΕΣ 1000

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση δικαιολογητικών-οικονομικών προσφορών θα είναι εκείνη που έχει ήδη οριστεί με την απόφαση 442/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡΣΩΚΗ-8ΕΤ) της ΟΕ για «την προμήθεια τροφίμων – εκδηλώσεων (γάλα-παντοπωλείο-εκδηλώσεις)», ήτοι:
Τακτικά Μέλη
1. Βερύκοκκος Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Αποδουλιανάκη Σοφία
3. Πρωτονοταρίου Αικατερίνη

Αναπληρωματικά
1. Λεοντίου Μαρίνα (αναπληρώτρια προέδρου)
2. Βερυκόκκου Μαργαρίτα
3. Βασιλάκη Ελένη

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας, θα κληθούν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς, λόγω παρελθούσης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και της πιστοποίησης ποιότητας των ειδών και συνέπειας στην ολοκλήρωση των απαιτήσεων. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την εν λόγω διαδικασία, «ο Δήμος έχει την ευχέρεια να απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής του στα πλαίσια διαδικασίας χωρίς δημοσίευση. Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά».
1. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (κατάστημα Νάξου)
2. ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΟΕ
3. Προμηθευτικός & Καταναλωτικός ΣΥΝ.Π.Ε. Καταναλωτών Κρήτης (η οποία έχει απορροφήσει με σύμβαση συγχώνευσης την Βιδάλης Μάρκετ ΑΕ)
4. Υιοί Α. Κουτελιέρη Εμπ/κή-Βιοτ/κή-Τουρ/κή Α.Ε.

Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η αποστολή της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς. Δεν απαιτείται ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120, παρ. 3). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου (έως την ώρα λειτουργίας 15.00).
Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται 3 ημέρες αργότερα.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Η διαδικασία αφορά στην «Προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών (ένας ανάδοχος).

Άρθρο 3: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) του νομίμου εκπροσώπου (θα δίδεται από την Υπηρεσία προς συμπλήρωση) περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με το άρθρο 27 της ΠΝΠ 68/20.03.2020
-Αντίγραφο ταυτότητας για το κάθε ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί
-Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
-Υπεύθυνη Δήλωση (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): Ότι η επιχείρηση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση/εξυγίανση/αναγκαστική διαχείριση ή άλλη διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών
-Υπεύθυνη Δήλωση (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): 1. Διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, 2. Η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει των ανάδοχο

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 5: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όσων συμμετοχών τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Άρθρο 6: Εγγυητικές
– Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής
– Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρωτότυπη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.