Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας και αναλώσιμων ειδών μελανιών-τόνερ έτους 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 30/12/2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                        Αριθ. Πρωτ.: 25228
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας και αναλώσιμων ειδών μελανιών* έτους 2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.616,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:30. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

o Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

*Διευκρίνιση
ΜΕΛΑΝΙΑ Α.ΟΜΑΔΑ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔ CANON C308(ΤΝ324) ΜΕ ΚΩΔ ΚΟΝΙCA MINOLTA C308(ΤΝ324)

Σχόλια are closed.