Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 8542/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             ΑΔΑΜ: 22PROC010619983
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                               Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2022»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2022»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα έξοδα μεταφοράς και η ευθύνη αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η προμήθεια, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 22.496,14€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα είδη, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  

CPV

ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  

30192700-8

10-6612 2.998,92
Β ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  

30192700-8

10-6614 614,98
Γ ΦΑΚΕΛΟΙ  

30199240-4

10-6614 1.884,80
Δ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ  

30199792-8

10-6611 2.000,00
Ε ΧΑΡΤΙ  

30197620-8

10-6613.001 6.999,95
ΣΤ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  

30199000-0

10-6615 1.998,88
Ζ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

37810000-9

15-6612 5.998,61

 

Με την οικονομική προσφορά, που θα αφορά στο σύνολο όλων των ανωτέρω απαιτήσεων (ένας ανάδοχος) υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2022»

ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Συνημμένα αρχεία

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.