Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023

Αρ. Πρωτ.: 10171/09.06.2023 ΑΔΑΜ: 23PROC012845241

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως 16/06/2023, ώρα: 15.00).
Τα έξοδα μεταφοράς και η ευθύνη αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η προμήθεια, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 17.699,66 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα είδη, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  

CPV

ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 30192700-8 10-6612 2.500,00
Β ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 30192700-8 10-6614 267,00
Γ ΦΑΚΕΛΟΙ 30199240-4 10-6614 1.333,00
Δ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 30199792-8 10-6611 1.500,00
Ε ΧΑΡΤΙ 30197620-8 10-6613.001 7.000,00
ΣΤ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 30199000-0 10-6615 599,66
Ζ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 37810000-9 15-6612 4.500,00

Με την οικονομική προσφορά, που θα αφορά στο σύνολο όλων των ανωτέρω απαιτήσεων (ένας ανάδοχος) υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που θα αναφέρει: α) Τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της Μελέτης και β) Η δαπάνη μεταφοράς έως και τους απαιτούμενους χώρους αποθήκευσης των ειδών (Δημαρχείο, 1ος Παιδικός Σταθμός, 2ος Παιδικός Σταθμός), βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, καθώς και η οποιαδήποτε επιστροφή ειδών (σε περίπτωση απόρριψης υλικού λόγω ποιότητας, φθοράς ή απόκλισης από τις απαιτήσεις του Δήμου)

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.