Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και ΜΚ και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αρ. Πρωτ.: 15056/31.08.2020

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

FAX: 22850-23570

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης:

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και ΜΚ και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, έτους 2020»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς της ακόλουθης δαπάνης, έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 και την ώρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου (ώρα: 15.00), όπου και θα κατατεθεί σφραγισμένη προσφορά, με τα κάτωθι δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από την επισυναπτόμενη Μελέτη (δίδεται τιμολόγιο προσφοράς σε μορφή excel):

Είδη ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (1 έως 3 ανάδοχοι):

Α΄ Τμήμα – Σάκοι Απορριμμάτων – CPV: 19640000-4

Β΄ Τμήμα – Χαρτικά  – CPV: 33760000-5

Γ΄ Τμήμα – Λοιπά είδη καθαριότητας και Ευπρεπισμού  – CPV: 39831200-8, 39224300-1, 33750000-2 & 39222120-1

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 22.472,43€ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

·         Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.

·         Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα.

·         Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής.

·         Ο ανάδοχος βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής στα σημεία παράδοσης των υπηρεσιών (Μικρές Κυκλάδες, Δρυμαλία, ΚΕΠ, Ουρσουλίνες, Πολεοδομία, Δημαρχείο, Αποθήκες: καθαριότητας, ύδρευσης, πράσινου, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Φαρμακείο, ΔΚΕ).

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό) σε ισχύ

3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.