ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος, 08/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρ.: 5215
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς»
Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ο ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ σας καλούν για την κατάθεση κλειστής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, Νομικού Προσώπου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2016», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.997,57€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά, έως και την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016. 
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συσκέψεως του Δ.Σ. του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με δική τους ευθύνη. 
Αντίγραφο της μελέτης, παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ,
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.